Thursday, December 29, 2011

בדרך אל ההר הטוב: פתרונות פדרליים לסכסוך הערבי-ישראלי: ערב בבית העם ...

בדרך אל ההר הטוב: פתרונות פדרליים לסכסוך הערבי-ישראלי: ערב בבית העם ...: השבוע נסעתי לתל אביב, ל"בית העם", מטה המאבק החברתי ברחוב רוטשילד. נסיעה לתל אביב היא ארוע שראוי לציון אבל מטרת הרשומה הזו היא לא לתאר לכם א...

No comments:

Post a Comment